6.1. Test amb usuaris

https://blog.interactius.com/hip-hop-or%C3%ADgenes-y-user-experience-dc61d3a0744

Els mètodes d’avaluació de la usabilitat per comprovació o test permeten dur a terme experiments amb els dissenys i fer proves i comprovacions. Aquests mètodes i les seves modalitats diferents s’anomenen tests amb usuaris.

En general, l’objectiu d’un test amb usuaris és proporcionar informació de caràcter qualitatiu, més que no pas quantitatiu o estadístic. Així doncs, normalment cal donar més importància a la interpretació dels resultats que no pas a l’elaboració de mètriques o estadístiques. Amb el test amb usuaris es comprova si les interfícies i els processos estan ben dissenyats i si els usuaris troben obstacles i dificultats per a assolir els seus objectius.

Els tests amb usuaris poden variar des del senzill test amb una sola tasca i pocs usuaris fins a tests més complexos que avaluen un conjunt de tasques amb un volum important d’usuaris repartits en diferents perfils. A més, els tests poden ser molt diferents segons la tipologia i modalitat utilitzades.

El protocol del pensament manifest (en anglès, thinking aloud) estableix demanar a l’usuari que participa en el test que digui en veu alta el que pensa i així el conductor del test obté més informació que complementa l’observació de l’activitat de l’usuari. Hi ha altres protocols en què, en lloc de demanar que els usuaris s’expressin en veu alta, el conductor del test els formula preguntes relacionades amb les tasques o la interfície. Normalment els tests amb usuaris es fan en una sala preparada per a tests que s’anomena laboratori d’usabilitat, on s’enregistra la pantalla en què l’usuari interacciona amb la interfície i, simultàniament, es registren amb una càmera les seves expressions. D’aquesta manera, experts en usabilitat poden analitzar el test sense necessitat de ser-hi presents.

Un dels inconvenients principals del test amb usuaris és el cost, especialment el relacionat amb les persones (el temps i els desplaçaments d’usuaris i dels experts involucrats) i un altre, que, sovint, els usuaris canvien de comportament només pel fet de ser en un laboratori i de fer un test. Una tècnica que evita aquesta situació és el test remot, que permet fer un test amb usuaris a distància. L’avantatge del test remot és que és més senzill captar usuaris, que l’usuari no perd el context d’ús habitual, i que, per tant, el test no s’esbiaixa en aquest sentit. L’inconvenient principal és que demana una infraestructura tecnològica, tant per al moderador del test com a casa de l’usuari, que pot ser complexa i que, depenent de com sigui, no permet dur a terme alguns protocols de test com el pensament manifest.

L’avantatge principal del test amb usuaris és que permet avaluar la usabilitat d’una interfície de manera força fiable i permet descobrir en quins punts els usuaris trobaran obstacles o dificultats.


Reproducido con el permiso de: Userfocus
Reproduït amb el permís de: Userfocus <www.userfocus.co.uk>

Bibliografia consultada

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391