6.3. Referències utilitzades

Garreta, Muriel (2011). “Mòdul 3. Disseny centrat en l’usuari”. A: C. Casado; M. Garreta (et alt.). Interacció persona-ordinador. FUOC.http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00158925/html5/modul_3.html  Monjo, Tona (2017). “Aula de Disseny d’Experiència d’Usuari”, Núria Ferran (ed.), EdiUOC, http://uxaula.blogs.uoc.edu/ca/ Sobre els mètodes d’inspecció, podeu consultar l’obra següent:J. Nielsen; R. L. Mack (1994). Usability inspection methods. Nova York: Wiley. Sobre el mètode d’avaluació heurística iContinue reading “6.3. Referències utilitzades”

6.2. Mètodes d’inspecció

Els mètodes d’inspecció, també denominats simplement mètodes d’avaluació de la usabilitat sense usuaris, consisteixen fonamentalment en uns avaluadors experts en usabilitat que estudien i examinen el sistema que es vol avaluar. Els mètodes d’avaluació de la usabilitat per inspecció requereixen un expert en usabilitat o més que faci les avaluacions, i tenen l’avantatge que es poden durContinue reading “6.2. Mètodes d’inspecció”

6.1. Test amb usuaris

Els mètodes d’avaluació de la usabilitat per comprovació o test permeten dur a terme experiments amb els dissenys i fer proves i comprovacions. Aquests mètodes i les seves modalitats diferents s’anomenen tests amb usuaris. En general, l’objectiu d’un test amb usuaris és proporcionar informació de caràcter qualitatiu, més que no pas quantitatiu o estadístic. Així doncs,Continue reading “6.1. Test amb usuaris”