2.2. Definició de la pregunta d’investigació

El procés disseny centrat en les persones usuàries s’inicia amb una fase de recerca en què es recullen els requisits dels usuaris amb l’objectiu d’entendre i conèixer-los.

Durant aquesta etapa es tracta d’aconseguir la major quantitat possible d’informació necessària per al projecte, tant sobre el client com de les persones usuàries. L’equilibri entre demandes i necessitats d’uns i altres és el que ens pot portar a l’èxit en el nostre disseny.  

Aconseguir les dades és crític per al procés de descobriment dels requeriments dels usuaris. Caldrà aconseguir suficient dades, acurades, rellevants per procedir amb el projecte de disseny.   

La primera de les capes que descriu Garrett en el seu llibre és la d’estratègia: una etapa l’objectiu de la qual és conèixer en profunditat quines són les neces-sitats dels nostres usuaris i quins són els objectius del nostre producte, per a, a partir d’aquest coneixement, començar a articular els objectius que volem aconseguir amb el projecte. Per a aconseguir aquest objectiu, aquesta etapa utilitza principalment tècniques de recerca en disseny.  

La fase d’indagació s’inicia definint una pregunta de recerca que és la qüestió que volem respondre amb el procése d’investigació. Per formular-la cal tenir en compte diferents aspectes:

How to identify a meaningful research question. By Ana Pérez-Escoda
 • El tipus d’organització darrera del projecte
 • Les característiques del projecte en sí:
  • objectius
  • tipus de producte o servei
  • target al que ens adrecem
  • etc.
 • El context del producte o servei:
  • característiques de les futures persones usuàries
  • principals productes/serveis competidors
  • etc.

Formalment la pregunta ha de ser breu, concreta i formulada de forma clara. Ha de ser realitzable a través de la nostra investigació i ha de ser prou rellevant per permetre’ns arribar a resultats significatius a nivell teòric, empíric i social. 

Ha de delimitar el camap d’estudi però alhora ser prou oberta per explorar el territori amb llibertat. 

Ens ajudarà a focalitzar el treball, a organitzar quines accions hem de dur a terme i en els moments d’ambigüitat ens guiarà en la presa de decisions. 

ACTIVITAT
Quina pregunta de recerca de les següents ens guiarà millor en el procés de disseny i perquè?

a) Què podem fer per aconseguir major participació ciutadana en la lluita contra el canvi climatic?​

b) Quines aplicacions o serveis web podem dissenyar per aconseguir una major participació ciutadana en la lluita contra el canvi climatic?​

c) Quines aplicacions o serveis web podem dissenyar per aconseguir una major participació ciutadana en la lluita per la reducció d’emissions contaminants? 

 

Plantilles per construir l’statement:

Plantilla 1

Las personas [tipo de usuario] necesitan una manera de [descripción su necesidad – verbo] porque [insight que hemos descubierto].

Plantilla 2 (més completa que l’anterior)

[Tipo de usuario] intenta [descripción de su necesidad u objetivo] pero [barrera] porque [insight] lo cual le hace sentir [efecto emocional negativo].

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391