4.1.2. Navegació

Ens permeten com a visitants moure’ns d’una manera còmoda per les diferents seccions i pàgines que componen un lloc web.

Mitjançant la utilització de certs recursos de visualització, ofereixen un mètode d’orientació perquè els usuaris puguin accedir als continguts de l’lloc web sabent en cada moment on es troben, d’on vénen i cap a on poden anar dins de l’estructura d’aquesta web.

El sistema de navegació ordena i agrupa els continguts sota unes categories que permeten a l’usuari:

 • Situar-se dins del sistema, orientar i saber on s’és
 • Localitzar la informació necessària per articular la interacció

El sistema d’organització es diferencia del sistema de navegació per:​

 • Agrupen els continguts per categories en forma de classificació
 • Permeten identificar les relacions entre els continguts
 • Faciliten la localització i accés als continguts

El sistema d’organització s’assembla el sistema de navegació per:

 • El sistema de navegació identifica les relacions entre els continguts i la pag web
 • El sistema de navegació habilita la navegació i ofereix un mètode d’orientació

 

Els principals tipus de sistemes de navegació que podem trobar en una pàgina web són:

 • sistemes constants,
 • locals i
 • contextuals.

Els sistemes constants (o globals) de navegació solen trobar incorporats en la majoria pàgines, en forma d’una barra de navegació horitzontal a la part superior. Permeten que l’ ‘usuariri s’orienti i sàpiga en tot moment on es troba i on pot anar. Acostumen a permetre l’accés a les pàgines o continguts clau o més importants de el lloc web fent clic a parts de la barra. No solen reflectir la jerarquia estructural entre els continguts concrets d’una página, encara que sí que ofereixen una idea de com es troba estructurat el lloc web complet. Com que aquest tipus de sistemes tenen conseqüències directes sobre la usabilitat de el lloc en el qual s’implanten, acostumen a ser sotmesos a nombrosos tests i posats a prova abans de incorporar-los definitivament.

Els sistemes locals de navegació són recursos compostos normalment per una barra vertical (tot i que en algunes ocasions es dissenya amb forma horitzontal) de navegació que complementen els anteriors sistemes constants i serveixen per explorar una pàgina concreta. També s’orienten a l’usuari perquè sàpiga què hi ha a prop de la pàgina visitada i on pot anar.

Existeixen certes relacions entre continguts que s’escapen o que no poden ser recollides pels sistemes constants i locals descrits. Per això, els sistemes contextuals de navegació permeten relacionar un contingut que s’està visitant amb un altre contingut en una altra pàgina mitjançant un enllaç o hipervincle lligat a un literal o icona.

Sistemes integrats:

 • Constants
 • Local
 • Contextual

Sistemes complementaris:

 • Mapa del lloc
 • Íntex
 • Guia

Sistemes avançats

 • Personalitzat
 • Navegació visual

Semblances entre el Sist d’Organització vs Sist Navegació: 

 • Tots dos sistemes organitzen i agrupen els continguts sota categories que formen una classificació. Actualment s’hibriden els dos sistemes i s’articulen en 1 única estructura arquitectònica. 
 • Permeten identificar les relacions entre els continguts i facilitar la seva localització i accés als continguts. 

Diferències entre el Sist d’Organització vs Sist Navegació: 

 • El sist de navegació identifica les relacions entre els continguts i la pag web o el contingut que la persona usuàries està visitant 
 • Habilita la navegació o trànsit assistit i controlat pel es diferents seccions i pàgines que formen la web i ofereixen un mètode d’orientació perquè els usuaris puguin anar de forma controlada d’un punt a un altre. Articulen la identificació i navegació per oferir un sistema que localitzi còmodament la informació de la web.  

Navegar comporta activar els vincles fins a arribar a la informació d’interès. 

Navegar, el Browsing permet la localització de la informació. S’escull una categoria general i mitjançant l’activació d’enllaços es pot desplaçar per les matèries, cada cop més específiques fins arribar a la categoria que correspon de forma més precisa amb la necessitat d’informació de la persona usuària i per tant trobar els continguts que li siguin útils. 

Hi ha dos tipus de navegacions: 

 • Navegació amb direcció: activant enllaços d’acord amb les probabilitats d’arribar a la informació que es busca. 
 • Navegació sense direcció: activa enllaços segons l’interès dels enllaços en cada moment. 

Des de la perspectiva del tipus de recorregut que fa l’usuari hi ha 3 estratègies bàsiques de navegació: 

 • Amplitud: activa tots els enllaços que ofereix una pag web per consultar tots els continguts que estan directament enllaçats. 
 • Profunditat: s’escull sempre un enllaç de la pag web per avançar en la navegació i no s’exploren les altres possibles rutes dels vincles no activats. 
 • Estratègia compartida o combinada: segons els objectius o resultats que s’obtinguin es va combinant les dues estratègies. 

Heurística general 

Recomanacions que poden seguir-se per millorar el procés de disseny i implementació del sistema de navegació d’una pag web. 

 • Recursos de contextualització: l’usuari sempre ha de saber on es troba i cap a on pot desplaçar-se. En un context físic hi haurien accidents com edificis, muntanyes, arbres que servirien per ubicar-se. En l’entorn web s’usen pistes de contextualització a través del logotip o oferint aspectes de jerarquia. 

El logo o nom de l’organizació és a la pag principal. Així si els usuaris arriben a la web  a través d’un cercador o enllaç extern ja saben on són mirant el logo. Pex Web IKEA 

D’altres pag web mostren la jerarquia de continguts pròpia. Es pot fer de dues  maneres, amb recursos visuals que ensenyen el camí de la home fins on es troba  l’usauri o bé oferint de forma explícita textual el path, la ruta o rastre que ha seguit  l’usuari des de la home fins on es troba. Pex webs botigues de roba. Whitestuff posa  els  Breadcrumps o molles de pa que s’inspira en el conte infantil dels germans  Grimm de Hansel i Gretel i les molles de pa per orientar-se pel bosc. Normalemnt es  posen a la part superior esquerra de la pàgina. 

Les breadcrumps són molt útils per orientar (on és i com ha arribat fins aquí) però també és eficaç per respecte a la localització d’informació. Ofereix marrades, atajos, per otrnar directament a pàgines visitades prèviament, fent clic als enllaços del rastre deixat, sense haver d’usar els botons del navegador d’endavant i endarrera, la barra de navegació o el sistema de cerca. És un sistema més ràpid. També ajuda als usuaris a crear un model mental del lloc web, representa textualment l’estructura de la web, oferint una representació de les categories més importants del sistema de navegació i de les dependències semàntiques existents entre aquestes categories. Les breadcrumps per a què funcionin correctament han de ser linkables. 

 • Consistència amb el navegador: 

El browser o navegador és l’eina que es permet accedir a les webs. Chrome, Firefox, Safari… Permeten l’accés directe a la web a través de l’adreça URL, activant els botons d’abans i endarrera. Tenen també l’històric de la navegació, l’opció de preferits per desar pag web que interessen. 

Els errors típics d’inconsistència amb el navegador apareixen pex quan no es modifiquen els codis de color dels links ja visitats, o que quan es passa el cursor per damunt del link no apareix el literal que el connecta, o quan s’obra el contingut en una pàg nova i es perd l’opció d’explotar la ruta de navegació seguida. 

 • Disseny de navegació:  

Per dissenyar correctament un sistema de navegació cal incloure una mapa de la web accessible des de la home. També és interessant incloure menús desplegables perquè ocupen poc espai i mostren molts vincles però fins que no s’hi fa clic no es veuen els continguts. Alguns dissenyadors deixen desplegat quan s’hi passa el cursor per damunt. Pex web NBA quan passes per damunt les etiquetes es desplega el menú. 

Information Scent o petja de la informació: els usuaris trien sempre la petjada mes forta o la indicació més clara com quan es caça i se segueixen rastres. Localitzem informació igual que els caçadors buscant la presa.  

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391