2.7. Enquesta

L’enquesta és una tècnica quantitativa, a diferència dels tres mètodes anteriors. Per això, s’ha de fer entre una mostra representativa d’usuaris. Per a obtenir les dades s’usen formularis estructurats amb preguntes que recullen idealment totes les alternatives possibles de resposta.

El disseny del qüestionari és clau per a garantir que la informació obtinguda sigui rellevant per als objectius de la fase i del projecte. Per això, sovint s’opta per una fase qualitativa inicial els resultats de la qual permetran definir els ítems del qüestionari i les respostes possibles.

Tenint en compte la importància del qüestionari i, sobretot el fet que normalment no hi ha contacte directe amb la persona que respon, és interessant fer un petit test de l’enquesta abans d’enviar-lo a tota la mostra. Amb 3 o 5 persones n’hi ha prou per a saber si les preguntes s’entenen, si les respostes són pertinents, el temps que es tarda a contestar el qüestionari, etc. Tot això determinarà la qualitat dels resultats, ajudarà a reduir l’abandó a mitja enquesta, etc.

Aquest mètode permet obtenir informació de manera remota, sense que els usuaris hagin de ser-hi presents. L’avantatge és que la informació que s’obté té significació estadística. D’altra banda, a diferència dels mètodes qualitatius, en les enquestes és més difícil saber el que els usuaris fan realment i la qualitat i veracitat de la informació que es recull depèn totalment del disseny del qüestionari.

Calculadora de la mostra: https://www.netquest.com/es/gracias-calculadora-muestra

Fórmula per calcular la mostra: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/


Bibliografia consultada

Reproducido con el permiso de: Userfocus
Reproduït amb el permís de: Userfocus <www.userfocus.co.uk>

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391