3.4. Requisits

És una llista estructurada del que hem de dissenyar. Especifiquen com ha de ser i comportar-se el nostre disseny.

Els Requisits són útils com a:

 • Eina de comunicació
 • Eina d’avaluació

No són funcionalitats, ni especificacions, està a un nivell més estratègic.

Els requisits poden ser funcionals, no-funcionals, d’informació i ambientals.

 • Requisits funcionals: què ha de fer el producte, abast del projecte, objectiius finals, objectius de negoci i tàctiques de comunicació.​
 • Requisits no-funcionals: límits del disseny (emocional, operatiu, aspectes legals, de seguretat o manteniment)​.
 • Requisits d’informació: tipus de dades que manejarà el producte (tipologia, quantitat, precisió, valor, multimedials, efímer…).
 • Requisits ambientals: les circumnstàncies en les quals el producte operarà (entorn físic, entorn social i entorn tècnic).

Formalment són un document de text amb una llista numerada. El procediment segueix aquests passos:

 1. UX Persona, escenaris, pregunta de recerca.
 2. Requisits destilats per cada escenari.
 3. Frases concises, operatives
 4. Netejar la llista
 5. Establir la jerarquia (posant números)

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391