3.4. Requisits

És una llista estructurada del que hem de dissenyar. Especifiquen com ha de ser i comportar-se el nostre disseny. Els Requisits són útils com a: Eina de comunicació Eina d’avaluació No són funcionalitats, ni especificacions, està a un nivell més estratègic. Els requisits poden ser funcionals, no-funcionals, d’informació i ambientals. Requisits funcionals: què ha deContinue reading “3.4. Requisits”

3.5. Referències utilitzades

Guies: UX Persona: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/persona/ (mètode) y http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/guia/persona/ (guia) Escenarios: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenarios/ (mètode) y http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/guia/escenarios/ (guia) Journey Map o User Journey: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/user-journey/ (mètode) y http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/guia/user-journey/ (guia) Espacio del problema y espacio de la solución: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/espacio-del-problema-y-espacio-de-la-solucion/ Bibliografia: Carroll, J. M. (1995). Scenario-based design: envisioning work and technology in system development. Cooper, A.; Reimann, R.; Cronin, D.; Noessel, C. (2014). About face: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons. Hanington, B.; Martin, B. (2012). Universal methods ofContinue reading “3.5. Referències utilitzades”

3.3. Journey Map

El journey map (conegut també per altres noms com user journey o customer journey) és una representació gràfica que descriu el procés d’interacció d’un usuari amb un producte o servei, a través dels seus punts de contacte (o touchpoints), i tenint en compte l’estat emocional de l’usuari. Els elements d’un journey map són: La persona: cada journey map es refereix a una UX persona, és aContinue reading “3.3. Journey Map”

3.1. UX Persona i escenaris

Un personatge o UX persona és la descripció d’un usuari arquetípic que pot servir com a guia en el procés de disseny. La tècnica dels personatges es va desenvolupar originalment com una tècnica d’ajuda al disseny, proposada per Alan Cooper en la seva aproximació al desenvolupament de sistemes que tenen en compte a l’usuari, denominada goal-directed design. UnaContinue reading “3.1. UX Persona i escenaris”