3.2. Empathy map

A més de les UX persones i usuaris, existeixen altres mètodes per a investigar com es comporten els usuaris, i quines són les seves expectatives.

L’empathy map ens permet conèixer com pensen i com se senten els usuaris. Poden basar-se en les UX persones (de manera que el map es refereix a una persona en particular), o poden utilitzar-se independentment (si no es generen UX persones, tindrem diversos empathy maps, cadascun d’ells referit a un tipus específic d’usuaris).

Per a preparar un empathy map, les dades i descripcions de cada usuari o persona es reuneixen en quatre quadrants:

  • Què diu: quines qüestions clau ha dit l’usuari? És recomanable incloure aquí cites literals i paraules clau recollides en la recerca d’usuaris.
  • Què fa: quines accions i comportaments rellevants hem observat en l’usuari?
  • Què pensa: què ens sembla que estava pensant l’usuari? Com es relaciona això amb el nostre projecte?
  • Què sent: quines emocions pot estar sentint l’usuari?

Els pensaments i les emocions no poden obtenir-se de l’observació directa, sinó de l’atenció a indicadors clau. Per exemple, el llenguatge corporal, el to o les paraules utilitzades poden ser indicatius. Un empathy map conté generalment dos elements més:

  • Necessitats: quines necessitats té l’usuari? Les necessitats són verbs (desitjos o objectius en els quals el nostre producte pot ajudar), no noms (que serien solucions).
  • Visió: una visió (o insight, en anglès) és una idea rellevant que pot solucionar un problema de disseny, i que sorgeix de l’observació de les necessitats i el comportament de l’usuari.

Preparant un empathy map

Per crear un empathy map, qualsevol eina amb la qual el dissenyador se senti còmode pot ser útil.

En el web existeixen plantilles de diversos tipus, com per exemple les que es mostren a continuació:

42_01

(imatge d’http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/dtaltemplateempathymapandproblemstatement-130729183834-phpapp02-thumbnail-4.jpg?cb=1375166315)

42_02

(imatge d’http://www.slideshare.net/AdilsonJardim/empathy-map-poster-3201288)

A més, Google Docs disposa d’una plantilla editable, a la qual es pot accedir des d’aquest enllaç: https://docs.google.com/drawings/d/13rggsx9-nk0n2x49ki6grymodnzd6jk0px6zzgeq1ji/edit?usp=sharing

Referències i lectures addicionals

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391