1.7. Psicologia cognitiva

Digital Mind Brain Technology Creative By Max Pixel
 • Com interactuem amb un sistema i quins processos s’activen al cervell per processar la informació i prendre decisions.​
 • Fonamentar el disseny sobre principis que garanteixin interacció intuïtiva.​
 • Quan interactuem construïm models mentals que simulen escenaris reals.

Processos psicològics que afecten el processament d’informació i la presa de decisions:

 1. Atenció
 2. Memòria
 3. Aprenentatge
 4. Presa de decisions
 1. Processos cognitius: Atenció
 • Procés de selecció de possibilitats per triar en quina ens concentrem.​
 • Focalitzar en la informació rellevant pel que fem i ignorar la resta.​
 • Facilitar que el procés sigui senzill depèn:​
 • Objectiu que es vol aconseguir sigui clar.​
 • La informació que necessitem destaqui prou.​
 • Selecció depèn dels estímuls que es reben i de la capacitat per focalitzar.​

2. Processos cognitius: Memòria

 • La memòria és una funció del cervell que permet codificar, emmagatzemar i recuperar informació rellevant per a fer una determinada tasca. ​
 • Quan un usuari està interaccionant amb un sistema hem de limitar el nombre d’opcions disponibles perquè l’usuari no se senti col·lapsat per a prendre de decisions.​
 • Entre 5 i 9 opcions memòria curt termini.​

3. Processos cognitius: Aprenentatge

 • L’aprenentatge és el procés mitjançant el qual s’adquireix una determinada habilitat o coneixement. ​
 • En el context del disseny d’interacció és important dissenyar sistemes que facilitin l’aprenentatge autònom, i el millor és basar aquest aprenentatge en experiències prèvies. ​
 • Tres tipus de funcionalitats: ​
 • la manipulació directa: representació d’objectes virtuals anàlegs al món real.​
 • la gestió de l’error: garantir que les accions siguin reversibles.​
 • les convencions d’interacció: accions de comportament similars al d’altres productes interactius​

4. Processos cognitius: Presa de decisions

 • La presa de decisions és un procés d’elecció entre diferents opcions per a resoldre una situació específica. ​
 • Ignorem la major part de la informació al nostre abast i ens concentrem només en aquelles qüestions clau que són significatives per a la decisió. ​

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391