4.4. Metodologia de l’AI

Al principi d’haver-hi Internet, a l’hora de dissenyar els llocs webs hi havia un procés important sobre el qual se centraven tots els esforços i atencions: l’elaboració del codi html de la pàgina web. Sense gairebé cap tipus d’anàlisi previ, investigació o planificació inicial, s’acostumava a implementar-se directament la pàgina web. Aquesta estratègia o manera de fer està ja desterrada.

Es va passar d’atendre de forma exclusiva els aspectes tècnics de l’elaboració de la pàgina web a dissenyar el lloc web, i per tant l’anatomia de l’AI, pensant en les necessitats de les persones que la farien servir, els usuaris (Garrett, 2002) . El resultat d’aquest canvi és obvi: s’aconsegueixen dissenyar pàgines web que són molt més útils per a aquests usuaris, que acabaran interaccionant amb les pàgines i per tant satisfent les seves necessitats d’informació.

Metodologia

No existeix un estàndard mètodològic àmpliament consolidat i compartit pel gruix dels professionals. Amb tot presentarem dues tècniques amb perspectiva de disseny centrat en les persones usuàries:

1. Card Sorting

2. Tree Test

No obstant això, per dur a terme el disseny i implementació centrada en l’usuari de la arquitectura de la informació d’un lloc web, se solen cobrir les fases d’anàlisi, disseny i implantació.

  • Anàlisi o investigació: es determina l’escenari general. Els estudis que solen incloure en aquesta fase són una anàlisi del context, una anàlisi del contingut i una anàlisi dels usuaris.
  • A partir de la informació recollida en l’anàlisi, en el disseny es decideix i representa de manera exhaustiva i detallada la IA de el lloc web. En aquest estadi es sol dur a terme l’inventari i els models dels continguts, la representació de l’vocabulari, el prototipat i l’avaluació de la proposta arquitectónica.
  • En la implantació, la proposta d’IA es plasma amb el prototipat resultant de la fase de disseny. És el moment en què, a partir dels resultats de les dues fases anteriors, es realitza la comunicació de la proposta arquitectònica, es contribueix a la posada en marxa de la pàgina web i es creen les seves guies d’estil ar-tectòniques.

Publicat per Núria Ferran

https://fima.ub.edu/directori/ficha391